Jednym z najbardziej podkreślanych skutków jakie niesie za sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), są wysokie kary. Czy wiesz jakie kary w RODO przewidziano za nieprzestrzeganie przepisów?

Jakie kary przewidują aktualne przepisy?

Aktualna Ustawa o ochronie danych osobowych nie podaje wprost wysokości kar, jakie można otrzymać. Kary te są karami administracyjnymi.

Ustawa o ochronie danych osobowych odwołuje się w tym względzie do Kodeksu postępowania administracyjnego. Podkreślam, że te kary, to tak naprawdę grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji administracyjnej GIODO. Oznacza to, że GIODO nakłada taką karę, jeśli nie wykonasz jego decyzji. Jeśli decyzja zostanie wykonana po nałożeniu grzywny, to grzywna zostanie umorzona. W praktyce więc bardzo trudno jest taką karę zapłacić.
Nawet gdyby jednak do tego doszło, to ich wysokość nie jest porażająca. Zgodnie z art 121 KPA:

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł.
§ 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

RODO zmieni tę kwestie o 180 stopni. Kary będą dużo wyższe i nieuchronne.

Jakie kary w RODO przewidziano?

Jakie kary przewiduje się w RODO

Kara w RODO może sięgnąć nawet 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego

W RODO kary będą nakładane za naruszenie przepisów. Mogą one sięgać nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego. Zastosowanie ma tu kwota wyższa.
Oczywiście Jan Kowalski prowadzący swoją małą firmę nie otrzyma kary 20 milionów euro. Kary te będą bowiem dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa, a także do rangi przewinienia. Nadrzędnym celem jest to, aby kara była dotkliwa i pouczająca.